Zebrania z rodzicami

 Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

 

kl. I - III godz. 17.00 kl. IV - VIII godz. 17.00
19 września 20 września
21 listopada
22 listopada

19 grudnia (konsultacje)

20 grudnia (konsultacje)
30 stycznia
31 stycznia
24 kwietnia
25 kwietnia
22 maja (konsultacje)
23 maja (konsultacje)