Zebrania z rodzicami

 Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

 

kl. I - III godz. 17.00 kl. IV - VIII godz. 17.00
19 września 20 września
21 listopada
22 listopada

19 grudnia (konsultacje)

20 grudnia (konsultacje)
30 stycznia
31 stycznia
8 maja 
9 maja