Zebrania z rodzicami

 Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

 

kl. I - III godz. 17.00 kl. IV - VIII godz. 17.00