Cele i zadania świetlicy

Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im optymalnych warunków rozwoju.

Cele te zostaną osiągnięte poprzez:

  1. Stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku
  2. Dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie
  3. Rozwijanie zainteresowań i zamiłowań
  4. Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu
  5. Kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych
  6. Wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie
  7. Podnoszenie kultury życia codziennego
  8. Niwelowanie trudności dydaktycznych (pomoc w odrabianiu prac domowych)
  9. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi i problemowymi