Integracja

Integracja w naszej szkole

"W gruncie rzeczy wszyscy jesteśmy tacy sami,

wszyscy walczymy z własnymi ułomnościami,

z naszymi słabościami"

Hartmut Gagelmann, "Kaj znów się śmieje"


Nasza szkoła jest placówką z oddziałami integracyjnymi od 2000 roku. Nasi pierwsi niepełnosprawni absolwenci są już dorosłymi ludźmi, którzy potrafią odnaleźć swoje miejsce w życiu społeczno-zawodowym. Obecnie w roku szkolnym 2014/15 szkoła liczy 248 uczniów, w tym 34 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, co daje prawie 14% ogółu. Dzieci uczą się w mało licznych klasach (15-22 uczniów). Na każdym poziomie edukacyjnym mamy po dwa oddziały integracyjne. Komfort pracy w takich klasach i indywidualne podejście do każdego ucznia gwarantuje mała liczebność wychowanków, jak i obecność na lekcjach dwóch nauczycieli (nauczyciela prowadzącego lekcje, jak i nauczyciela wspomagającego służącego pomocą dzieciom niepełnosprawnym, ale też i pozostałym uczniom klasy, którzy o taką pomoc poproszą). Nauczyciel wspomagający przynależy do danej klasy, co sprawia, że doskonale zna swoich uczniów, ich postępy w nauce z różnych przedmiotów. Bardzo ważnym aspektem jest tu także poczucie bezpieczeństwa, zaufania, przyzwyczajenia się dziecka niepełnosprawnego do jednej osoby. Nasze dzieci niepełnosprawne poza profesjonalną opieką na lekcjach objęte są także pomocą w postaci zajęć terapeutycznych zalecanych w opiniach o potrzebie kształcenia specjalnego przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. Są to: zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, wyrównawcze, terapii pedagogicznej.
Założenia integracji w naszej szkole:

 1. Wspólne przebywanie dzieci zdrowych i niepełnosprawnych w trakcie wszelkich działań  wychowawczych i edukacyjnych:
 • wspólna nauka na lekcjach,
 • czynny udział w konkursach szkolnych, akademiach okolicznościowych, wycieczkach, warsztatach, zabawach, przedsięwzięciach na rzecz społeczności lokalnej (zbieranie śmieci),  krajowej (zbieranie makulatury), ogólnoświatowej( pomoc dzieciom z Białorusi, czy Afryki),
 • równy dostęp do wszelkich form pomocy w nauce( zajęcia wyrównawcze, logopedyczne, rewalidacyjne), czy poprawy zdrowia fizycznego( gimnastyka korekcyjna, rehabilitacja, pomoc pani pielęgniarki), jak i pomocy w rozwiązywaniu problemów emocjonalno-psychologicznych (rozmowy z wychowawcą, pedagogiem, w grupach rówieśniczych, współpraca w Poradniami Wychowawczo-Psychologicznymi i innymi instytucjami do tego powołanymi),
 • równa możliwość z korzystania z zajęć rozwijających zdolności i zainteresowania ucznia (kółka zainteresowań).
 1. Dzieci niepełnosprawne realizują programy nauczania dostosowane do ich możliwości percepcyjno-ruchowych, pisane indywidualnie dla każdego ucznia w oparciu o opinie i badania wystawione przez instytucje do tego powołane (poradnie wychowawczo-psychologiczna, lekarze specjaliści).
 2. Nauczyciele zobowiązani są do realizacji indywidualnych programów nauczania, dostosowywania metod pracy z uczniem do jego potrzeb, jak i oceniania ucznia wg zawartych w programie zaleceń.
 3. W klasie integracyjnej pracuje jednocześnie dwóch nauczycieli (nauczyciel przedmiotu i nauczyciel wspomagający).
 4. Nauczyciele winni utrzymywać stałą współpracę ze sobą, specjalistami zajmującymi się dziećmi specjalnej troski, jak i ich rodzicami.
 5. Dzieci przebywając wspólnie uczą się wzajemnej tolerancji, szacunku, współpracy i bezinteresownej pomocy. Rozwijają własną wyobraźnię, światopogląd, łatwiej pokonują egocentryzm (zwłaszcza w obecnych konsumpcyjnych czasach).
 6. Budynek szkolny powinien być przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 7. Szkoła powinna przygotowywać dzieci niepełnosprawne do godnego i wartościowego udziału w życiu społecznym, a dzieci zdrowe do mądrego życia w społeczeństwie ,,wieloformatowym”.


Integracja to działania dwustronne. Po pierwsze skierowane na dziecko niepełnosprawne umożliwiające mu jak najpełniejszy rozwój, samoakceptację, szczęśliwe współżycie z otoczeniem społeczno-wychowawczym. Po drugie skierowane na dziecko zdrowe uczące się empatii, wzajemnej tolerancji i zrozumienia innych postaw niż jego własna. Uczy współpracy i rozwija wyobraźnię. Nikt nie jest odrzucony, nie czuje się gorszy.

Integracja oznacza, że nie jesteś sam. Możesz na mnie liczyć.