Aktualności

18 czerwca 2018 22:48 | Aktualności

Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego

Informujemy iż uruchomiony został nabór wniosków o przyznanie Stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego:

 

1.    Uczniowie zamieszkujący na terenie województwa pomorskiego, którzy ukończyli co najmniej IV klasę szkoły podstawowej, uczniowie gimnazjów lub klas gimnazjalnych prowadzonych w szkołach innego typu oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych lub ponadgimnazjalnych dla młodzieży (w tym absolwenci), którzy w roku szkolnym 2017/2018 osiągnęli tytuły laureatów lub finalistów w konkursach, turniejach lub olimpiadach na poziomie co najmniej ponadwojewódzkim i/lub przy odpowiednio wysokiej średniej ocen osiągnęli tytuły laureatów w konkursach, turniejach lub olimpiadach na poziomie wojewódzkim mogą ubiegać się o stypendia finansowane ze środków budżetu województwa pomorskiego (Dział II , Rozdział I Regulaminu);

2.    Uczniowie zamieszkujący na terenie województwa pomorskiego, którzy ukończyli co najmniej VI klasę szkoły podstawowej, uczniowie gimnazjów lub klas gimnazjalnych prowadzonych w szkołach innego typu oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych lub ponadgimnazjalnych dla młodzieży, którzy w roku szkolnym 2017/2018 osiągnęli wysoką ogólną średnią ocen oraz wysoką średnią ocen z wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub przedsiębiorczości mogą ubiegać się o stypendia w ramach projektu pn. "Pomorski program pomocy stypendialnej 2017/2018 i 2018/2019" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej (Dział II, Rozdział II Regulaminu);

3.   Uczniowie zamieszkujący na terenie województwa pomorskiego, uczęszczający co najmniej do VI klasy szkoły podstawowej, uczniowie gimnazjów lub klas gimnazjalnych w szkołach innego typu, uczniowie szkół ponadpodstawowych lub ponadgimnazjalnych dla młodzieży, którzy są uczestnikami jednego z 19 projektów realizowanych przez Samorząd Województwa Pomorskiego w partnerstwie z samorządami powiatowymi w ramach Przedsięwzięcia strategicznego „Zdolni z Pomorza" i aktywnie korzystają z form wsparcia oferowanych w tym Przedsięwzięciu strategicznym - mogą ubiegać się o stypendia w projekcie „Zdolni z Pomorza" realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej (Dział II, Rozdział IV Regulaminu).


Wniosek o przyznanie stypendium opisanego w ust. 1 i 2 może złożyć wyłącznie dyrektor szkoły lub zastępca dyrektora szkoły.
Wniosek o przyznanie stypendium opisanego w ust. 3 składa osoba realizująca zadania opiekuna pedagogiczno-metodycznego określone we wniosku o dofinansowanie jednego z projektów tworzących Przedsięwzięcie strategiczne „Zdolni z Pomorza".

Uczeń może ubiegać się równolegle o trzy rodzaje stypendiów.

Z Regulaminem udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego oraz szczegółami dotyczącymi trybu wnioskowania o stypendium można zapoznać się na stronie Departamentu Edukacji i Sportu UMWP - https://des.pomorskie.eu/

 

 Termin składania wniosków upływa 16 lipca 2018 r.

Przeczytano: 197 razy. Wydrukuj|Do góry